Soutěž

Pravidla a podmínky účasti v soutěži

Vyhrajte hrneček pro svou maminku! 

 1. Pořadatel soutěže

   

Pořadatelem soutěže „Vyhrajte hrneček pro svou maminku!“ (dále jen „Soutěž“) je společnost J&V Tablewear, s. r. o., IČ: 28872436, se sídlem Nám. Republiky 1079/1a, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedením Městského soudu v Praze, C 150374 (dále jen „Pořadatel“). Pořadatel vydává tato Pravidla Soutěže (dále jen "Pravidla").

Soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook. Facebook s ní není žádným způsobem spojen. Účastník Soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli Soutěže a nikoliv sociální síti Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně Soutěže musí být směřovány Pořadateli, nikoliv Facebooku. 

 1. Trvání a místo soutěže

   

Soutěž se uskuteční ve dnech od 2. 5. 2017 do 5. 5. 2017 12:00 na území České republiky.

Soutěž probíhá na elektronických stránkách Pořadatele na adrese www.facebook.com/luxurytable.cz (dále jen „Facebooková stránka“) provozované sociální sítí Facebook.

 1. Podmínky účasti v Soutěži

   

Účastníkem Soutěže může být výhradně svéprávná fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, či Slovenska, která dosáhla 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce), s platným uživatelským účtem na Facebooku, která splní podmínky účasti v Soutěži. Soutěže se nemohou účastnit právnické osoby a zaměstnanci Pořadatele a jejich blízké osoby.

Účastník Soutěže současně uděluje svůj souhlas s účastí v Soutěži dle těchto Pravidel, souhlasí se zněním Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem dle Pravidel. 

 1. Vyloučení ze soutěže

   

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ty soutěžící, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, a také soutěžící, u kterých má podezření na podvodné jednání, porušování dobrých mravů, falšování, nebo zneužívání a porušování pravidel. Takto může být z účasti na Soutěži vyloučen i výherce.

Za takové praktiky je považováno zejména, nikoli však výlučně, použití nedovolených prostředků (např. hackerské nástroje, viry, trojské koně apod.), nebo získání jiné výhody pomocí manipulace, účast prostřednictvím výherních spolků, automatizovaných služeb a především prostřednictvím profesionálních výherních služeb, účast jménem třetí osoby (s jejím i bez jejího vědomí).
 

 1. Průběh soutěže a výběr výherců

   

V rámci stanoveného data bude na facebookové stránce zveřejněn příspěvek se zadáním soutěže. Pod tento příspěvek mohou v rámci soutěže uživatelé sociální sítě Facebook vložit komentář, do kterého vepíší název nebo URL adresu hrnečku či šálku s podšálkem ze stránky luxurytable.cz, který by chtěli vyhrát pro svou maminku. Každý uživatel smí vložit pouze 1 komentář - nesmí se zapojovat vícekrát do soutěže než jednou.
 

Po ukončení soutěže vybere pořadatel 1 výherní komentář, který odmění. Je zakázáno využívat k účasti v soutěži herní mafie a další prostředky, které jsou v rozporu se soutěží, viz. odstavec 4 těchto Pravidel.

 1. Výhry, oznámení o výhře a jejich předání

 

Výhra v soutěži je: Hrnek, či šálek s podšálkem v celkové hodnotě maximálně 1 000 Kč (včetně)

Výhru lze vybrat z těchto nabídek:

 Výherce bude kontaktován Pořadatelem Soutěže nejpozději následující den od ukončení soutěže prostřednictvím sociální sítě Facebook. O předání výher bude výherce informován rovněž sociální sítí Facebook. Pokud nedojde k zaslání kontaktních údajů výhercem do půlnoci neděle 7. 5. 2017, či výherce výhru odmítne, zaniká nárok výherce na získání této výhry a výhra propadá ve prospěch Pořadatele, který může rozhodnout o jejím případném přidělení dalšímu Soutěžícímu. Na výhry nevzniká žádný právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Výhry nejsou soudně vymahatelné.
 

 1. Osobní údaje

   

Účastník soutěže zapojením do Soutěže dobrovolně poskytuje Pořadateli osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, korespondenční adresa a telefonní číslo a uděluje souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů ke zpracování osobních údajů za účelem vyhodnocení Soutěže a k provádění jakýchkoliv marketingových činností. Současně souhlasí s využitím své e-mailové adresy za účelem doručování informací komerční komunikace od Pořadatele. Souhlas se poskytuje na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán písemným oznámení o odvolání doručeného společnosti.
 

 1. Další ustanovení

   

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel Soutěže, na zrušení Soutěže, délku trvání, jakož i podmínky Soutěže, zejména, ale ne výlučně, počet výherců, jakož i druhy výher. Změnu Pravidel a podmínek Soutěže pořadatel vhodným způsobem zveřejní.

Pořadatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými Účastníky Soutěže v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry. Pořadatel Soutěže není odpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během řízení Soutěže. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se Soutěže, bude rozhodnutí Pořadatele konečné a závazné. Zapojením se do Soutěže vyjadřují Účastníci Soutěže svůj souhlas řídit se těmito Pravidly.

V Praze dne 25. 4. 2017

 

Záznamy nebyly nalezeny...

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.